هئیت مدیره ننگرهار

جمیله سادات

هئیت مدیره

شهلا شایق

هئیت مدیره

شریفه احمدزی

هئیت مدیره

صلحه صافی

هئیت مدیره

منهاس میر

هئیت مدیره

مهتاب ملکزی

هئیت مدیره