هئیت مدیره کندهار

لیلا آفاق

هئیت مدیره

شکریه کاکر

هئیت مدیره

سمیه علوی

هئیت مدیره

سارا عمر زی

هئیت مدیره

شکریه انوری

هئیت مدیره

هئیت مشاورین

نازیه بشرمل

هئیت مشاور

زینب

هئیت مشاور

مریم درانی

هئیت مشاور

پایندو

هئیت مشاور

افسانه

هئیت مشاور