You are currently viewing ورکشاپ شریک سازی دانش تجارتی زنان برای زنان

ورکشاپ شریک سازی دانش تجارتی زنان برای زنان

ورکشاپ شریک سازی دانش تجارتی زنان برای زنان

تاریخ: 16 عقرب 1398

مکان: صالون کنفرانس باران امپایر

اتاق تجارت زنان افغانستان-دفتر زون شمال دور سوم ورکشاپ یک روزه “شریک سازی دانش تجارتی زنان برای زنان” را به تاریخ 16 عقرب 1398 خورشیدی برای بیشتر از 80 اشتراک کننده بشمول مهمانان از ادارات دولتی، بین المللی، سکتور خصوصی و متشبثین اناث برگزار نمود. هدف از برگزاری این برنامه ایجاد فرصت تبادله اندوخته ها، پیشرفت ها و دست آورد های زنان متشبث افغان بوده تا از یک دیگر بیشتر بیاموزند و با انگیزه بیشتر به فعالیت های خود ادامه بدهند. در ضمن بلند بردن آگاهی زنان متشبث از پیشترفت ها و فرصت های اقتصادی آنان نیز از اهداف اصلی این برنامه بود.

این برنامه با تلاوت قرآن کریم توسط بانو سلیمه صمدی شروع و در ادامه خانم شکیبا شکیب، رئیس هیئت مدیره دفتر مرکزی اتاق تجارت زنان بلخ پیام خوش آمدید و هدف برنامه را با حضار برنامه در میان گذاشتند. آقای فرهنگ فرهنگ، رئیس خدمات سکتوری و تخنیکی مقام ولایت بلخ در رابطه به حمایت و تعهد مقام ولایت بلخ برای پیشرفت فعالیت های اقتصادی زنان صحبت نمود. در ادامه آقای حسن انصاری به نماینده گی از اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ در ارتباط به مشکلات و چالش های زنان متشبث در بلخ سخنرانی نمود.

در قسمت شریک سازی دانش تجارتی خانم زهرا تارشی، موسس کودکستان خانه خورشید و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان که از کابل تشریف آورده بودند در رابطه به تجارب تجارتی و فعالیت هایش ارائه داشتند. به تعقیب آن خانم صفیه محیطی، موسس شرکت خدماتی محیط بانوان هریوا و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان درزون غرب سیمینار (پرزنتیشن) روی فعالیت های تجارتی اش در هرات ارائه نمود. از خانم های متشبث بلخ بانو پرستو بابر، موسس شرینی سرای اوریانیت در ارتباط به موفقیت و شکست های قبلی اش در تجارت صحبت نمود.

از آنجا که سوژه این دور برنامه “شریک سازی دانش تجارتی زنان برای زنان” بازاریابی بود، تمرکز سخنرانی ها و پرزنتیشن ها روی معرفی محصولات زنان افغان صورت گرفت. در قسمت اخیر بانو یلدا بری، ترینر کورس “تجارت خود را شروع و انکشاف بدهید” را در رابطه به روش ها، استراتیژی و تکنیک های بازاریابی موثر در تجارت و یا قانون 7Ps پرزنتیشن ارایه نموده و کار عملی روی سوژه بازاریابی با اشتراک کننده گان انجام داد. در لابلای برنامه، اشتراک کننده گان از نمایشگاه کوچک محصولات زنان بازدید نمودند.