You are currently viewing اولین پارک صنعتی زنان افغان افتتاح گردید.

اولین پارک صنعتی زنان افغان افتتاح گردید.

  • Post author:
  • Post category:اخبار

تاریخ: 27 سنبله 1397

مکان: دفتر بانوی اول، ارگ ریاست جمهوری

نخستین پارک کوچک صنعتی زنان افغان در افغانستان در دفتر جلالتمآب بانوی اول افغانستان به تاریخ 27 سنبله 1397 افتتاح گردید. در این محفل افتتاحیه جلالتمآب رولا غنی، بانوی اول، خانم نورجهان موانی، سفیر آغا خان در افغانستان، خانم منیژه وافق،‌ رئیس اتاق تجارت زنان، خانم پرورش اوریاخیل، رئیس خدمات انکشاف تجارتی اتاق تجارت زنان، هیئت مدیره و اعضای اتاق تجارت زنان اشتراک نموده بودند. هدف اصلی این جلسه افتتاح پارک کوچک صنعتی زنان به طور رسمی در کابل بوده است.

در نخست بانوی اول مهمانان را خوشامد گفتند و این اقدام اتاق تجارت زنان را قدردانی نمودند. خانم وافق از بانوی اول برای مساعد ساختن این فرصت و تخصیص دادن وقت شان برای میزبانی این محفل افتتاحیه اظهار سپاس کردند و افزودند که این بار اول نیست که بانوی اول از فعالیت های اتاق حمایت می کنند بلکه ایشان همیشه حمایت شان را برای توانمندسازی زنان افغان داشته اند. موضوعات اصلی این برنامه بازگویی تجارب دیدار پارک صنعتی ALEAP  در حیدر آباد هند و ایجاد نخستین پارک کوچک صنعتی زنان در افغانستان بوده است.

خانم وافق در مورد دیدار هیئت اتاق تجارت زنان افغانستان از پارک صنعتی الیپ در هند و تجاربی که زنان تجارت پیشه افغان از این دیدار حاصل کردند صحبت نمود. او افزود، ” دیدن یک پارک صنعتی به زنان افغان کمک می کند تا بدانند چطور در یک پارک فعالیت داشته و تولیدات شان را به فروش برسانند”.

ایجاد پارک کوچک صنعتی زمینه اشتغالزایی را برای بیشتر از 300 افغان مساعد خواهد ساخت که خود بر اوضاع اقتصادی افغانستان تاثیر بسزایی  خواهد داشت. خانم وافق در مورد چالش های که در راستای ایجاد این پارک قراردارند بشمول، موضوعات مربوط به زمین، حمل و نقل، امنیت، و برق و راه های حل آنان صحبت کرد.  پنج زن تجارت پیشه از بخش های مختلف تجارتی مانند، کارتن سازی،پروسس و بسته بندی زعفران، میوه خشک، زیورات، لباس،  صنایع دستی، و پروسس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در این پارک صنعتی فعالیت خواهند کرد. متعاقبا، خانم اوریاخیل در مورد پروسه انتخاب پنج تن از زنان تجارت پیشه و امضای تعهد نامه با آنها ، هم چنان تسلیمی هنگرها معلومات ارائه نمودند.

در اخیر، نخستین پارک صنعتی زنان افغان در افغانستان توسط بانوی اول و هیئت اتاق تجارت زنان با قطع نوار افتتاح گردید.