گزارش از کارکرد های برنده گان تندیس بی بی خدیجه از سال های ۲۰۱۵ الی۲۰۱۷

برا ی گزارش کارکرد های بی بی خدیجه 2015 – 2017 بشتر بدانید را کلیک کنید.