کتاب های معلوماتی

گروهی از زنان متشبث فعال افغان با همصدایی و اهداف مشترک در راستای ثبات اقتصادی زنان متشبث دادخواهی خود را با ایجاد دفتر متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید) در اواخر 2013 و رسما در جنوری 2014 آغاز نمود. اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان پیشنهاد خویش  را به شورای عالی اقتصادی  به  سرپرستی جلالتمآّب  رئیس جمهور اشرف غنی برای تغییر نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را به تاریخ 12 مارچ 2017 پیشکش نمودند که طی آن جلسه 41 شورای عالی اقتصادی، تبدیل نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تصویب گردید.

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان رسماً به تاریخ 10 میزان 1396 در کابل توسط جلالتماب بانوی اول جمهوری اسلامی افغانسنان افتتاح گردید و 11 تن اعضای هیت مدیره برای یک دور دو ساله قرار اساسنامه اتاق انتخاب گردیدند. اتاق زنان افتتاحیه  فعالیت های خویش وانتخاب 5 تن هیت مدیره خویش را در مراکز چهار زون بلخ (شمال)، ننگرهار(شرق)، هرات(غرب) و کندهار(جنوب) نیز در ماه های دلو و حوت 1396 نیز انجام داد.

اتاق مصمم است تا حضور زنان را در عرصه های مختلف تجارتی آشکار ساخته برای اعضای خویش تبلیغات و بازاریابی لازم را انجام دهد. کتاب معلوماتی هذا جز همین اهداف میباشد. اولین نشریه آن در افتتاحیه رسمی اتاق در ماه میزان 1395 رونما گردید و اینک دوم نشریه به مناسبت روز بین المللی زن در ماه حوت 1396 رونما گردید. اتاق زنان در هر ربع سال یکی از این کتاب معلوماتی اعضاء را به نشر خواهند رسانید. اینک نشریه سوم در ختم ربع دوم سال 2018 افتتاح میگردد. 

گروهی از زنان متشبث فعال افغان با همصدایی و اهداف مشترک در راستای ثبات اقتصادی زنان متشبث دادخواهی خود را با ایجاد دفتر متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید) در اواخر 2013 و رسما در جنوری 2014 آغاز نمود. اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان پیشنهاد خویش  را به شورای عالی اقتصادی  به  سرپرستی جلالتمآّب  رئیس جمهور اشرف غنی برای تغییر نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را به تاریخ 12 مارچ 2017 پیشکش نمودند که طی آن جلسه 41 شورای عالی اقتصادی، تبدیل نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تصویب گردید.

 

اینبار ما بخش سوم کتاب معلوماتی که دربرگرنده 15 سکتور متفاوت و 20 کمپنی زنان میباشد. این کتاب معلوماتی در افتتاحیه رسمی اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان بخش گردید و یک نسخه آن به جلالتمآب اشرف غنی احمد زی توسط جلالتمآب خانم اول فرستاده شد

گروهی از زنان متشبث فعال افغان با همصدایی و اهداف مشترک در راستای ثبات اقتصادی زنان متشبث دادخواهی خود را با ایجاد دفتر متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید) در اواخر 2013 و رسما در جنوری 2014 آغاز نمود. اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان پیشنهاد خویش  را به شورای عالی اقتصادی  به  سرپرستی جلالتمآّب  رئیس جمهور اشرف غنی برای تغییر نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را به تاریخ 12 مارچ 2017 پیشکش نمودند که طی آن جلسه 41 شورای عالی اقتصادی، تبدیل نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تصویب گردید

اینبار ما بخش دوم کتاب معلوماتی که دربرگرنده 15 سکتور متفاوت و 20 کمپنی زنان میباشد. این کتاب معلوماتی در افتتاحیه رسمی اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان بخش گردید و یک نسخه آن به جلالتمآب اشرف غنی احمد زی توسط جلالتمآب خانم اول فرستاده شد

گروهی از زنان متشبث فعال افغان با همصدایی و اهداف مشترک در راستای ثبات اقتصادی زنان متشبث دادخواهی خود را با ایجاد دفتر متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید) در اواخر 2013 و رسما در جنوری 2014 آغاز نمود. اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان پیشنهاد خویش  را به شورای عالی اقتصادی  به  سرپرستی جلالتمآّب  رئیس جمهور اشرف غنی برای تغییر نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را به تاریخ 12 مارچ 2017 پیشکش نمودند که طی آن جلسه 41 شورای عالی اقتصادی، تبدیل نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تصویب گردید

اینبار ما بخش اول کتاب معلوماتی که دربرگرنده 15 سکتور متفاوت و 20 کمپنی زنان میباشد. این کتاب معلوماتی در افتتاحیه رسمی اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان بخش گردید و یک نسخه آن به جلالتمآب اشرف غنی احمد زی توسط جلالتمآب خانم اول فرستاده شد