You are currently viewing کنفرانس وزارت تجارت جهت بررسی مشکلات متشبثین سکتور خصوصی برگزار گردید

کنفرانس وزارت تجارت جهت بررسی مشکلات متشبثین سکتور خصوصی برگزار گردید

تاریخ:  سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

مکان:  هوتل ارگ

کنفرانس وزارت تجارت و صنعت به منظور بررسی چالش های موجود در سکتور خصوصی ولایت هرات و پیدا نمودن راه حل ها دایر گردید. در این کنفرانس  وزیر تجارت و صنعت، مقامات بلند رتبه وزارت تجارت و صنعت، روسای ادارات دولتی، اتاق تجارت، اتاق صنایع و معادن، اتاق تجارت و صنایع زنان، متشبثین و سرمایه گذاران حضور داشتند.

هدف از این کنفرانس بررسی و پیدا نمودن مشکلات موجود متشبثین مرد و زن در این ولایت بوده است. مریم جامی الاحمدی رییسه زون غرب  اتاق تجارت و صنایع در مورد معرفی اتاق تجارت و صنایع زنان، مشکلات و چالش های بانوان متشبث، پیشنهاد راه اندازی مجدد صنعت نساجی در هرات و واگذاری آن به بانوان متشبث، احیا نمودن صنعت ابریشم در فاز جداگانه شرکت نساجی، استفاده مفید از پروژه صنایع خلاق جهت توانمند سازی زنان در سرمایه گذاری، بر طرف نمودن مشکلات در بخش صادرات،  حمایت زنان در زمینه فراهم نمودن تسهیلات بیشتر در پارکهای صنعتی، اختصاص نمرات زمین به بانوان متشبث در فاز چهارم با شرایط سهل تر و همکاری در ساخت بازار معیاری تولیدات زنان در داخل شهر هرات بوده است.