گزارش آماری زنان تجارت پیشه افغان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان که قبلاً لید بود در سال ۲۰۱۵ بانک معلوماتی (دیتابیس) ثبت معلومات مفصل تجارتی زنان تجارت پیشه از ۳۴ ولایت افغانستان را ایجاد نمود که یگانه منبع درست ارقام و معلومات واقعی زنان تجارت پیشه میباشد. سالانه ارقام و معلومات زنان تجارت پیشه از ولایات و سکتور های مختلف با در نظر داشت آمار به روز شده در این بانک معلوماتی ثبت گرده و الی کنون 4 نقل آن به نشر رسیده است.