You are currently viewing گزارش آموزش و پلان گذاری با زون ها

گزارش آموزش و پلان گذاری با زون ها

تاریخ: 15-17 ثور سال 1397

مکان: اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بتاریخ 15 ثور سال 1397 مطابق 5 می سال 2018 میزبان هئیت مدیره و دفاتر زون بوده است. هئیت مدیره و مدیران ولایتی از چهار ولایت از جمله هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار برای سه روز یک برنامه آموزشی و پلان گذاری برای دفاتر زون را تعقیب نمودند. این برنامه با همکاری دفتر محترم سایپ برگزار شد که آقای مطیع الله مراد از اداره سایپ، دو روز بعد از وقت ترینینگ را برای اعضای هئیت مدیره روی دادخواهی و پلان گذاری پیش خواهند برد.

برنامه را خانم منیژه وافق رئیس و یک تن از موسسین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با خوش آمدید گفتن اشتراک کنندگان آغاز کرد. منبعد معرفی متقابل هئیت اجرائیه کابل با اشتراک کنندگان از زون ها صورت گرفت. در قدم نخست خانم وافق تقسیم اوقات سه روزه را همرای اشتراک کنندگان شریک ساخت. طبق تقسیم اوقات خانم وافق چگونگی تاسیس نهاد متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید) و تغییر نام این نهاد به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را تشریح کرد. خانم وافق گفت با توجه به اینکه نهاد های مختلف برای انکشاف زنان کار می نمود ولی بشکل پراگنده. هدف از تاسیس (لید) نمایندگی از مشکلات خانم های متشبثین و انعکاس صدای آنها به مقامات زیربط بوده است. خانم وافق افزود که این نهاد توسط جمعی از خانم های فعال در سال 2013 تاسیس شد و رسماً در سال 2014 به فعالیت های خود آغاز نمود. بعد از تهیه پروپوزل و ارائه آن به شورای عالی اقتصادی دولت افغانستان، تغییر نام این ارگان به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در ماه مارچ سال 2017 از طرف این شورای تحت ریاست جلالتماب رئیس صاحب جمهور کشور محمد اشرف غنی منظور گردید. خانم وافق همچنان خانم های تجارت پیشه پیشتاز را نام گرفت که از جمله خانم افسانه رحیمی و خانم ناهید حمیدی که عضویت بالا گرفتند تا به این شکل اتاق را حمایت کند. خانم وافق همچنان اظهار سپاس از تجاران کشور نمود که در بخش لوژیستکی اتاق را کمک نموده اند. خانم وافق افزود در ولایات برای چند مدت از ریاست های تجارت یک اتاق را منحیث دفتر خویش استفاده خواهم کرد و هدف از انتخاب این ریاست فقط آگاه شدن از جریانات مسایل اقتصادی و تجارتی میباشد و افزود که برای این یک تفاهمنامه را نیز همرای وزرات صنعت و تجارت به امضاء خواهند رساند.

خانم منیژه وافق در بخش پرزینتشن خود گفت که از روزیکه منحیث لید فعالیت خود را آغاز کرده ایم؛ دیدگاه ما اینست که سهم اقتصادی زنان در اقتصاد افغانستان شناسائی شود و زنان فقط منحیث مستفدین اقتصادی نه بلکه منحیث فعالین اقتصادی شناسایی شوند و همچنان در بخش ماموریت افزود که می خواهیم از طریق نمایندگی موثر جهت پیشرفت منافع اقتصادی زنان افغان در سطح ملی و بین المللی فعالیت نمایم و وقتی باشد که ما بتوانیم تعداد خانم های متشبث را به هزار ها برسانیم. همچنان در بخش استراتیژی کار خانم وافق گفت که ما دو شعار داریم 1. متعهد ساختن صدای ما و 2. بیائید هماهنگی و همکاری نمائیم. که در بخش متعهد ساختن صدای ما یعنی شریک ساختن خودی خانم های متشبث و تجارت پیشه است در نمایشگاه ها، مسایل دادخواهی میباشد که باهم صدای دادخواهی خود را به شیوه دموکراتیک انجام میدهیم و در بخش هماهنگی ما شریک ما دولت، جامعه بین المللی و سایر ارگان ها میباشد. چون به تنهایی کار های زیادی را نمیتوانیم انجارم دهیم ما به اساس این شعار خود چندین تفاهنمامه را نیز به امضاء رساندیم از جمله تفاهنامه به بانک بین المللی افغانستان که قرضه را تکتانه 7.5% با سهولت به اعضای ما میدهد.

در بخش بعدی خانم وافق ساختار دفاتر ولایتی را برای اشتراک کنندگان واضح ساخت و بالترتیب دست آورد های این نهاد از زمان لید سال 2014 تا به سال 2017 منحیث اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان شریک ساخت. خانم وافق افزود که فقط در سال 2017 از ماه اپریل الی ماه دسمبر ما حدود 665 اشتراک در 31 برنامه های داخلی و بیرونی داشتیم که از جمله 12 برنامه آنرا اتاق تسهیل نموده است. و این نشان دهنده مزیت اتاق داشتن است. برعلاوه این در رسانه ها حضور داشتیم که در سطح کابل میتوان 100 برنامه و مصاحبه را حساب کرد. خانم وافق افزود که پلان سال 2018 را خانم پرورش در روز دوم همرایتان شریک خواهند ساخت.

خانم ناهید حمیدی معاون تجارتی هئیت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نیز در سخنان خویش ضمن خوش آمدید به اشتراکین گفت که باید خانم ها انگیزه کار داشته باشند و انگیزه خود را هیچگاه از دست ندهد تا به این شکل بتوانند به اهداف خود نایل آیند.

بعد از وقفه و تفریح نان آقای مطیع الله مراد مدیر برنامه از اداره سایپ پرزینتشن خویش را ارائه نمود. آقای مراد در قدم نخست به تمام اعضای هئیت مدیره ضمن خوش آمدید معرفت حاصل نمود. آقای مراد در سخنان خویش درمورد اهمیت اقتصاد و رشد اقتصادی صحبت کرد وی افزود که اقتصاد بنیاد زندگی است. در مرحله بعدی آقای مراد درمورد ترینینگ خویش معلومات مختصر به اشترکین داد. در قدم نخست پرزینتشین بالای دادخواهی و شیوه های آن ارائه کرد. وی گفت که دادخواهی شیوه دموکرایتک است برای خواستن حقوق خود به شیوه قانونی آن. پرزینتشن آقای مراد عناوین ذیل را در بر داشت: پروسه و اقدامات لازم برای داد خواهی، تعیین مراجع، ادارات و اشخاص که تغییر آورده میتواند، تهیه پیام برای مدافعه، تعین گروپ دادخواهی، تخنیک ها و شیوه ها برای دادخواهی موثر، مواقف مدافعه را چگونه به مراجع مربوط تفهیم نمائید، مدافعه به سطح مردمی، چرا داد خواهی مهم است، ارزیابی موثریت دادخواهی. که هر کدام این عناوین با مثال برای اشتراکین واضح شد.

در بخش بعدی آقای شاهد علی ترینر از پوهنتون خانه نور که اداره سایپ بخاطری ارائه پرزینتشن درباره (اتاق یا Chamber) دعوت کرده بود، پرزینتشن خویش را ارائه کرد. وی پرزینتشن خویش را به اساس پاسخ به سوالات مطرح شده ذیل ارائه نمود: چطور رشد کنیم؟ اتاق تجارت چیست؟ کدام فعالیت ها را دربر دارد و فواید آن به اعضاء چیست؟ کی ها اتاق را پیش میبرند؟ کی ها میتوانند عضو باشند؟ چطور میتوانیم که عضو اتاق تجارت شویم؟ چه مقدار پول نیاز است که برای عضویت پرداخت کنیم؟

آقای شاهد علی هر کدام از این مورد را شرح و با مثال برای اشتراکین وضاح ساخت. در آخر جلسه اول هر دو جناب آقای مطیع الله مراد و آقای شاهد علی به پرسش های اشتراکین پاسخ ارائه نمودند.

خانم پرورش اوریاخیل رئیس انکشاف خدمات تجارتی روزی دوم تریننگ را تسهیل نمود. خانم اوریاخیل بعد از خوش آمدید گفتن مجدد تمام هئیت مدیره ولایتی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، برنامه خویش را روی پلان 2018 متمرکز ساخت.

در آغاز برنامه خانم اوریاخیل گزارش سال 2017 را همرای اشتراکین شریک ساخت. خانم اوریاخیل گفت یکی از فعالیت های 2017 ما تغییر نام از لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان است. که این به اساس طرح یک پروپوزل در شورای عالی اقتصادی بوده است. و از طرف این شورای نام اتحادیه مشتبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید) تغییر یافت. خانم اوریاخیل افزود که بعد از این ما در چند شورای ها، گروپ های کاری، چوکی را اتخاذ کردیم. همچنان آغاز کمپاین خریداری از محصولات و تولیدات زنان به راه انداختیم، گرفتن دفتر در کابل، افتتاحیه رسمی و انتخاب 11 عضو منحیث هئیت مدیره، عضویت 100 شرکت متعلق به خانم ها، زمینه ملاقات با رئیس صاحب جمهور محمد اشرف غنی و  پیشنهاد جای برای پارک های صنعتی کوچک، ایجاد غرفه ها برای خانم ها در ریاست مالیه دهندگان متوسط و اداره ثبت مرکزی و ملکیت های فکری، ارجیحت به تجارت های خانم ها 5% در طرزالعمل های تدارکاتی، معرفی 250 خانم برای 31 برنامه های مختلف، تدویر نمایشگاه ها مانند بازار روز و دیگر، مساعد نمودن زمینه آموزش ها و دیگر فرصت ها، کمیته مرور قوانین توسط خانم سلطانه خاکنژاد و نظرخواهی اشتراکین در مورد هر فقره قانون و بعد دادخواهی برای تغییر آن، تقسیم بندی خانم ها به اساس کار و سکتور شان، ایجاد صنف انگلیسی، استخدام 2 کارمند از جمله پرورش اوریاخیل رئیس انکشاف خدمات تجارتی و شازیه ستانکزی مسوول روابط عامه، اشتراک 20 خانم تجارت پیشه در کنفرانس ریکا. خانم اوریاخیل هر موضوع را مشرح تر برای اشتراکین ارائه کرد.

بعد خانم اوریاخیل پلان 2018 را همرای اشتراکین شریک ساخت از جمله:

  1. آغاز یک برنامه برای جمع آوری معلومات 200 خانم برای یک ویب سایت سارک و آموزش آنها در بازاریابی دیجیتل.
  2. برگزاری کورس های آموزشی و عملی روی مدیریت تولیدی، کیفیت، مالی و بازاریابی، ستندردسازی تجارت خانم ها.
  3. برگزاری سه دور آموزش برای نو آغاز، که یکی آن فعلا جریان دارد.
  4. تطابق تجارت با تجارت
  5. بازار روز هر دو ماه یک بار به مناسبت ایام مختلف از جمله عید، روز جهانی زنان، نوروز به همکاری وزارت صنعت و تجارت.
  6. چاپ کتاب معلوماتی اعضاء (بوکلیت) در هر ربع.
  7. تحقیق بالای مشکلات تجارت خانم ها در هر ربع.
  8. پیدا کردن گرانت که 90% مصارف را برای استندردسازی تجارت خانم ها پرداخت میکند .
  9. کار برای تصدیق تجارت های خانم ها با همکاری شرکت وی کنیکت (weconnect).

در بخش بعدی یک ویدیو پخش شد که در آن سه سکتور خانم ها معرفی شد که کمپنی چاکلیت و شیرینی سازی مربوط خانم ذکیه روشن (مزه تو)، فابریکه سوپ خشک مربوط خانم کبرا دستگیر زاده (شرکت فرح فرحت فیضی) و شرکت تولیدی انواع از نان مربوط خانم سمیه رضایی (فاین فود) میباشد.

بالترتیب خانم منیژه وافق پلان استراتیژیک اتاق تجارت زنان را همرای اشتراکین شریک ساخت. خانم وافق در مورد اینکه اتاق زنان چگونه جلسات را همرای اعضای هئیت مدیره و هئیت مشاروین برگزار می نماید معلومات داد. خانم وافق افزود از آن جایکه دفاتر ساحوی (زون) نو هستند، اعضای بورد میتوانند که در هر هفته جلسات را برگزار نمایند تا اموری کاری را بهتر تنظیم نمایند. بعد از آن مدیران زون میتواند یک تقسیم اوقات منظم بسازد و طبق تقسیم اوقات هئیت مدیره جلسات خود را در ماه یک بار و یا دو ماه بعد برگزار نمایند. همچنان خانم وافق در مورد انتخاب هئیت مشاورین افزود که میتوانید هئیت مشاروین را از اشخاص انتخاب نمایید که در امور مختلف اتاق از آنها مشوره بگیرد، اینها فقط مشوره میدهند و تصمیم گیرنده نیستند. میتوانید به سطح ولایات 6 نفر هئیت مشاروین داشته باشید که مقامات بلند پایه باشند میتواند 3 نفر مرد و 3 نفر زن باشد. خانم وافق همچنان افزود که از 5 نفر هئیت مدیره شما میتوانید که اسم گذاری کنید یک نفر رئیس و 4 نفر معاونین طوری داشته باشید که در همان عرصه مهارت دارند مثلاً هئیت مدیره معاون تجارتی، معاون دادخواهی، معاون روابط عامه و بین المللی و معاون اداری و مالی.

بعد از این اعضای مشاروین و هئیت مدیره اتاق تجاذت زنان بخش کابل با هئیت مدیره و مدیران زون معرفت حاصل نمودند.

در قسمت دوم آقای مطیع الله مراد از اداره سایپ همرای هئیت مدیره و مدیران زون بطور گروهی بالای پلان تجارتی شان کار نمود و معلومات لازم و رهنمایی درمورد آن  ارائه کرد.

روزی سوم هئیت اجرائیه اتاق زنان کابل پلان و وظایف محوله شان را با هئیت مدیره و مدیران زون طی پرزینتشن شریک ساختند. در قدم نخست خانم شازیه ستانکزی مسؤل روابط عامه و بین المللی اتاق تجارت زنان، مسوولیت ها و کارکرد خویش را بطور مشترک همرای مهدی نیازی معاون تکنالوژی معلوماتی ارائه کرد. خانم ستانکزی مسولیت های خویش از جمله تحکیم روابط اتاق با اعضای آن و نهاد های مربوط، تهیه و ترتیب داستان های موفقیت خانم های متشبث و تجارت پیشه، ترتیب نمودن کتاب معلوماتی اعضاء بطور ربعوار، تهیه خبر ها مربوط اتاق و اعضاء، تهیه اعلامیه مطبوعاتی و تنظیم رسانه ها برای برنامه ها، شریک ساختن فرصت ها و معلومات همرای اعضاء، تهیه و ترتیب راپور ها و انکشاف فعالیت های اتاق از طریق رسانه های اجتماعی. آقای مهدی نیازی درمورد ویب سایت اتاق برای اشتراکین معلومات داد، همچنان اجرات تمام راپور ها و خبر ها در ویب سایت و همچنان چگونگی پیشبرد فعالیت های تکنالوژی معلوماتی و حل مشکلات تخنیکی تیم.

در مرحله بعدی خانم زینب عبدالهی مسؤل مالی و اداری همرای معاون خویش خانم رمزیه حاجیزاده در مورد فعالیت های منابع بشری به اشتراکین پرزینتشن خویش را ارائه کرد. خانم عبدالهی در مورد سیستم مالی و اداری اتاق، بخش آپریشن و لوژیستک تشریحات داد. پرزینتشن بعدی را خانم فرحناز حکیمی معاون انکشاف خدمات تجارتی پیش برد. خانم حکیمی درمورد فورم عضویت اتاق و شرایط آن، معرفی اعضاء به نمایشگاه ها و طی مراحل آن را همرای اشتراک کنندگان شریک ساخت. در بخش بعدی خانم زینب یوسفی معاون تحقیق و توسعه در مورد چگونگی انجام تحقیقات توسط اتاق تجارت زنان، نظارت و ارزیابی برنامه ها و ثبت و راجستر نمودن زنان تجارت پیشه در بانک اطلاعاتی (دیتابیس) معلومات خویش را ارائه نمود. در بخش آخر خانم سلما عالمی معاون مشاور حقوقی اتاق پرزینتشن داد. خانم عالمی افزود که خانم سلطانه خاکنژاد که مشاور حقوقی اتاق تجارت زنان میباشد؛ مسایل حقوقی و دادخواهی برای اعضای اتاق به بررسی میگیرد و من در مورد همرایشان همکاری می نمائم.

بعد از اختتام و ارائه پرزینتشن توسط هئیت اجرائیه اتاق تجارت زنان، تمام اشتراکین تعهد سپردند که برای بهبود اتاق در زون ها تلاش و کوشش های اختتام ناپذیر را انجام خواهند داد و برای ارتقای ظرفیت اقتصادی زنان گام های استوار را بر خواهند گرفت. در آخر یک عکس گروپی گرفته شد و مهمانان از تمام تیم اتاق تجارت زنان تشکر نمود و بطرف منزل خویش روانه شدند.