گزارش سال ۲۰۱۷

پیام رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان 

پیام رییس اکنون کسب و کارهای متعلق به زنان افغانستان نهادی فراگیر دارند، اتاق تجارت و صنایع، آدرس مشخص آنان است که می توانند از طریق آن با سازمان های بین المللی ارتباط برقرار کنند و فرصت های گونانی در اختیار داشته باشند. امیدوارم زنان تجارت پیشه با هم متحد شوند و برای اطمینان از برقرار ماندن خانه شان با اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان همکاری کنند.