یک دست آورد چشم گیری دیگر از اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان!

اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان تعمیر دفتر مرکزی و کابل خویش را در کابل به تاریخ 24 اگست 2020 مطابق به 3 سنبله 1399 افتتاح نمود. در تعمیر جدید خویش اتاق، مرکز منابع تجارتی زنان را نیز افتتاح نمود که ازین طریق خدمات بیشتر انکشاف تجارتی را فراهم خواهد نمود.

در محفل افتتاحیه مذکور جلالتماب وزیر امور زنان خانم حسینه صافی، ریس دفتر سایپ در افغانستان، روسای هیت عامل بانک ها هر یک بانک بین المللی افغانستان، غضنفر، اتاق تجارت بین المللی و یکتعداد نهاد های ملی و بین المللی دیگر و بیشتر از 50 تن از زنان تجارت پیشه مهمانان برنامه بودند. مهمانان ویژه به رهبری جلالتماب وزیر امور زنان قبل از آغاز برنامه با قطع نوار در دروازه دخولی تعمیر، تعمیر را افتتاح نمودند.

برنامه مذکور با تلاوت آیات چند از قرآن کریم به عنوان افتتاحیه و دعای ختم قرآن کریم که قبلاً توسط کارمندان و زنان تجارت پیشه تلاوت گردیده بود آغاز و بعد سخنان خوش آمدید توسط خانم افسانه رحیمی ریس هیت مدیره اتاق تجارت وصنایع زنان آغاز گردید. خانم افسانه رحیمی در صحبت هایشان ضمن اظهار امتنان از حامیان اتاق زنان تکمیل کار تعمیر دفتر مرکزی اتاق را نشانهء تعهد قوی رهبری اتاق زنان خواند. ایشان علاوه نمودند که در این وقت حساس که افغانستان داخل مذاکرات صلح میگردد جایگاه زنان تجارت پیشه و متشبث باید نادیده گرفته نشود که زنان متشبث در ضمن خطرپذیری شخصی سرمایه مجموعی 88 میلیون دالر شان در این کشور نیز در خطر است. قابل یادآوری است که قبل از سخنرانی ها فلم که از روند ساخت و سازی وتکمیل شدن کار تعمیر بود نشرگردید که در چینل یوتیوب اتاق زنان قابل دریافت است.

ثانیاً خانم منیژه وافق ریس هیت عامل و یک تن از موسسین اتاق زنان در رابطه به چگونه گی ساخت و ساز تعمیر و مرکز منابع تجارتی زنان معلومات ارائه نمودند. اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تعمیر مذکور را با اخذ قرضه درازمدت از بانک بین المللی افغانستان توانست به پایه اکمال برساند. نصف تجهیزات که مربوط مرکز منابع تجارتی زنان میباشد توسط همکاری مالی و تخنیکی اتاق درهمین بخش دفتر سایپ تهیه و تدارک گردیده که اتاق زنان از هردو در اخیر برنامه تقدیر به عمل آورد. مرکز منابع تجارتی قرار است به فعالیت های قبلی انکشاف تجارتی اتاق زنان مانند آموزش ها، شبکه سازی میان زنان تجارت پیشه و نمایشگاه ها و بازاریابی برای تولیدات و دسترسی به قرضه را به همکاری تخنیکی و مالی سایپ بیشتر و موثرتر بسازد.مرکز منابع دارای یک صنف درسی مناسب و کودکستان نیز میباشد.  خانم وافق در ختم صحبت هایشان از حمایت هیئت مدیره و هیئت مشورتی یاد آورد شده از سایر حامیان اتاق هریک جلالتماب بانوی اول کشور، جلالتماب ریس صاحب جمهور و یکتعداد از همکاران وزارت های صنعت و تجارت و امور زنان را با الفاظ نیک تقدیر نمودند.

بعداً سخنران عمده برنامه افتتاحییه که جلالتماب وزیر امور زنان خانم حسینه صافی بودند به سخنرانی خویش پرداختند. خانم صافی افتتاحیه تعمیر و مرکز را به اتاق زنان و زنان متشبث تبریک عرض نموده، درباره فعالیت های اتاق زنان اظهار خرسندی نمودند. ایشان توانمندی اقتصادی زنان را یک امر لازم تمام فعالیت ها و بحث ها درباره زنان خواند و از فعالیت های چند سال قبل لید و اتاق زنان یاد آور شدند که در اسرع وقت اتاق توانست برای جایگاه اقتصادی زنان دادخواهی موثر را انجام دهد و به ظرفیت های خویش بی افزاید. وزرات امور زنان مصمم است تا از فعالیت های اتاق زنان و سایر نهاد هاییکه کار موثر برای زنان انجام میدهد را حمایت نماید. ایشان اظهار نمودند که در مجالس کلان پالیسی سازی مانند جلسات کابینه، شورا های عالی و غیره از طرح های اتاق زنان حمایت خواهند نمود. خانم صافی با آقای نصیب ریس دفتر سایپ در افغانستان، خانم منیژه وافق، خانم پرورش اوریاخیل معاون اتاق و خانم سعیده فقیرزاده ریس مرکز منابع تجارتی اتاق در ختم سخنرانی شان با قطع نوار مرکز منابع تجارت را افتتاح نمودند.

سخنران اختتامیه ریس دفتر سایپ آقای نصیب صحبت هایشان ا با یاد آوری از همکاری با اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و اظهار خرسندی آغاز نمودند. ایشان قبلاً با اتاق های دیگر کار نموده بودند اما با اتاق تجارت زنان به این نحوه بار اول میباشد. دفتر سایپ تجارب خوب انکشاف و توسعه نهاد های خدماتی را برای تشبثات در کشور های جهان دارند که میتوانند تجارب خویش را با اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان شریک میسازند. همکاری سایپ در نوشتن اجندای ملی که سند دادخواهی اتاق ها نیز میباشد و ادامه خواهد داشت و در اخیر این دستآورد را به اتاق تبریک گفته، موفقیت مزید زنان تجارت پیشه را آرزو نمودند.

در اخیر برنامه تقدیرنامه های تهیه شده به همکاران این دست آورد بزرگ اهداء گردید. تقدیرنامه به دفتر سایپ برای همکاری مالی و تخنیکی به مرکز منابع تجارتی زنان به مدت 18 ماه، تقدیرنامه به بانک بین المللی افغانستان برای  فراهم نمودن قرضه سهل و انجنیرعزیز ناصری ریس شرکت تربو انجنیرینگ که وقت و تخصص شان را رضاکارانه در اختیار اتاق برای ساخت وساز تعمیر قرارداده بودند.

بیشتر از 17 شرکت در صالون منزل سوم تعمیر جدید که برنامه افتتاحیه برگزار گردیده بود، تولیدات شان را به نمایش گذاشته بودند که با صرف چای و عصریه مهمنان از نمایشگاه دیدن و خریداری نمودند.

اتاق برای سه روز برنامه افتتاحیه را با داشتن نمایشگاه و برگزاری سیمینار های کمیپاین حضور بیشتر زنان در تجارت را با محصلین پوهنتون ها و زنان متشبث غیر رسمی در نظر گرفته است.