You are currently viewing ورکشاپ بالای قانون مشارکت عامه و خصوصی

ورکشاپ بالای قانون مشارکت عامه و خصوصی

تاریخ: 11 سرطان 1397

محل:  اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

ورکشاپ قانون مشارکت عامه و خصوصی بتاریخ 11 سرطان 1397 از طرف ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه برای اعضای اتاق تجارت زنان تسهیل گردید. در این ورکشاپ 25 خانم تجارت پیشه اشتراک داشتند.  هدف از برگزاری این ورکشاپ معرفی و دریافت نظریات و پیشنهادات خانم های تجارت پیشه بالای قانون مشارکت عامه و خصوصی بوده. جلسه توسط متخصص ارشد امور حقوقی آقای واکمن صمیم امین، ریاست مشارکت عامه و خصوصی تسهیل یافت. ورکشاپ توسط سخنان افتتاحیه خانم منیژه وافق، رئیس و یک تن از موسسین اتاق تجارت زنان آغاز شد. بعد از معرفی، خانم وافق گفت که این یک فرصت خوب برای زنان تجارت پیشه است که می خواهد همرای دولت کار کند و تجارت خویش را با اخذ قرارداد ها توسعه دهند. او علاوه کرد که با مرور نمودن قانون مشارکت عامه و خصوصی، خانم ها میتواند که معلومات خویش را در دنیایی تجارت افزایش دهد. او بالای ساده سازی پروسه داوطلبی قرارداد های ملی تاکید کرد. وی همچنان از همکاری های ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی با تاق تجارت زنان بخاطری برگزاری برنامه ها برای خانم های تجارت پیشه تشکر کرد.

در بخش دیگر، آقای واکمن “صمیم آمین” پرزینتشن خویش را ارائه کرد. او اعضای اتاق تجارت زنان را برای دریافتن عضویت دایمی اتاق تجارت زنان در بورد مشورتی مشارکت عامه و خصوصی تبریک گفت. آقای صمیم امین اضافه کرد که قانون مشارکت عامه و خصوصی تعدیل شده است و امکان تغییرات در آن وجود دارد، ما اینجا بخاطری همین حضور داریم تا نظریات خانم ها را در مورد قانون دریافت کنیم. ما نظریات و پیشنهادات شما را دریافت میکنیم و در بخش مربوط بدیل برایش پیدا میکنیم. وی افزود که برای سهولت بیشتر ما تصویب پروژه ها را به کوچک، متوسط و کلان تقسیم بندی کردیم. تصویب پروژه های کوچک را مختص وزیر مالیه و پروژه های متوسط و بزرگ توسط جلالتماب رئیس جمهور افغانستان صورت خواهند گرفت. وی اضافه کرد که هدف عمده ریاست مشارکت عامه خصوصی اینست که پل ارتباطی بین سکتور خصوصی و دولت باشد، از منافع هر دو طرف نمایندگی میکند. قانون مشارکت عامه و خصوصی مطابق قانون اساسی افغانستان تعدیل شده است. و باید پروژه های مشارکت عامه خصوصی سه بخش محیط زیست، اقتصادی بودن و اشغال زائی را داشته باشد.

ورکشاپ توسط معرفی قانون مشارکت عامه و خصوصی، تعریف مشارکت عامه خصوصی، قوانین و قواعد، هدف، بورد و کمیته مشورتی آغاز یافت. فورمه ثبت یا راجستریشن همچنان برای اشتراک کنندگان توضیح گردید. در جلسه زمینه پرسش ها مساعد گردید و به تمام پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ ارائه گردید. او همچنان از اشتراک کنندگان خواست تا در مورد قانون مشارکت عامه خصوصی نظریات/پیشنهادات را از طریق اتاق تجارت زنان به ریاست عمومی مشارکت عامه خصوصی ارسال بدارند.

در آخر خانم شازیه ستانکزی، مسؤل روابط عامه و بین المللی اتاق تجارت زنان از ریاست عمومی مشارکت عامه خصوصی بخاطری برگزاری ورکشاپ بالای قانون مشارکت عامه خصوصی تشکر کرد و جلسه را اختتام داد.