افسانه رحیمی

مافوق لیسانس رشته انجنیری از دانشگاه بلخ، داری 20 سال تجربه کاری در بخش های تدریس، مدیریت و ریاست، اکنون رئیس اجرائیه خدمات مدیا و تبلیغات شیار، مهارت در هماهنگی، مدیریت و عرضه خدمات تبلیغاتی و رسانه یی