کبرا دستگیر زاده

 

لیسانس در رشته علوم سیاسی و اجتماعی از دانشگاه کابل، دارای 25 سال تجربه کاری در بخش های تدریس، هماهنگی، مدیریت، معاونیت و ریاست، اکنون رئیس شرکت فرح فرحت فیضی، مهارت در تدریس، هماهنگی، آموزش و تولید