لیلا سامانی

لیلا سامانی لیسانس تعلیم و تربیه از دانشگاه هرات، داری 16 سال تجربه کاری در بخش های تدریس، روانشناسی، ترینری، مشاور روان اجتماعی،مدیریت و اکنون مشاور روابط عامه در وزارت اطلاعات و فرهنگ، موسس نهادی به اسم تولد مفکوره های جدید، مهارت در تدریس، مدیریت، هماهنگی و روانشناس