You are currently viewing افتتاحییه جمعه بازار صنایع دستی زنان – اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

افتتاحییه جمعه بازار صنایع دستی زنان – اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

تاریخ: 20 سرطان 1397

محل: پارک زنانه مکروریان اول و پارک فردوسی مکروریان سوم

اتاق تجارت زنان بتاریخ 20 سرطان 1397 برای اولین بار جمعه بازار ها را در پارک زنانه مکروریان اول و پارک فردوسی مکروریان سوم افتتاح کرد. در این افتتاحیه آقای عبدالله حبیب زی شاروال کابل، خانم منیژه وافق، رئیس اتاق تجارت زنان، خانم پرورش اوریاخیل، رئیس خدمات انکشاف تجارتی اتاق تجارت زنان، آقای شفیع شریفی، رئیس روابط عامه شرکت مخابراتی روشن، خانم سهر همدرد رئیس پالیسی و پلان گذاری شاروالی کابل، آقای انجینر میرویس رئیس تصدی حفظ و مراقبت مکروریانها، کارمندان اتاق تجارت زنان، شاروالی، خانم های تجارت پیشه اشتراک داشتند.

آقای عبدالله حبیب زی در سخنرنی خویش از افتتاح این جمعه بازار ها اظهار خرسندی کرد. وی گفت که این یک هماهنگی خوب بین اتاق تجارت زنان و شاروالی کابل به حمایت مالی شرکت مخابراتی روشن بوده. هدف ما اینست که زنان از نگاه اقتصادی تقویت یابند. به این لحاظ برنامه های مختلف را براه انداختیم که شامل کاریابی، بازاریابی و فراهم آوری فرصت های بیشتر کاری برای زنان و ایجاد پارک های زنان در نواحی مختلف کابل میباشد.

خانم منیژه وافق نیز در سخنان خود از همکاری شاروالی کابل و شرکت مخابراتی روشن تشکر کرد. وی افزود که با در نظر داشت مشکل دسترسی به بازار ها و کمبود بازار، برای خانم ها در قدم نخست بازار های روز را برگزار کردیم، دوم جمعه بازار ها و پلان طویل مدت اینست که بازار دایمی بنام وطنی بازار برای خانم ها برگزار کنیم. جمعه بازار نه تنها برای خانم های تجارت پیشه ولایت کابل بلکه برای ولایات همجوار نیز میباشد.

اهداف عمده از برگزاری جمعه بازار عبارتند از:

  1. ترویج خریداری از تجارت های خانم ها
  2. تشویق زنان برای ارتقای مهارت های ارتباطی آن برای جذب فروشات
  3. آماده ساختن آنها برای فروشات منظم و ارتباط آنها با خریداران شان و دریافت نظریات خریداران برای بهبود کیفیت و قیمت.

خانم های تجارت پیشه در این سه روز نمایشگاه عواید خوب داشتند. خانم نجمه غیبی خانم تجارت پیشه و عضو اتاق تجارت زنان به نمایندگی از دیگر خانم ها از برگزاری این نمایشگاه اظهار خرسندی کرد و فعالیت ها و زحمات اتاق را ستایش و قدردانی کرد.