جلسه هئیت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

  • Post author:
  • Post category:اخبار

جلسه هئیت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تحت ریاست خانم منیژه وافق برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه تائید پلان سال 2018 اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان از طرف اعضای بورد بوده. که خانم وافق از پلان سال 2018 گزارش خویش را برای اعضای بورد ارائه کرد. در این جلسه که 8 تن از اعضای بورد هر یک خانم افسانه رحیمی، لیلی سامانی، سونا محمودی، فرشته سروری، کبرا دستگیرزاده، معصومه ابراهیمی، زهرا سروری و ناهید حمیدی اشتراک داشته، پلان سال 2018 را مورد تائید قرار دادند و تصامیم لازم را برای سال 2018 اتخاذ کردند