اجرائیوی هیئت

منیژه وافق

د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیسه٬ او بنسټ ایښودونکی

پرورش اوریاخیل

د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رئیسه مرستيال

د زون مدیران

تمنا فریوری

په بلخ ولایت کی د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د زون مدیره

زهرا زاهد

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر کندهار )

نسیم گل غزیزی

په هرات ولایت کی د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د زون مدیره

فضیله ناصری

مدیر زون در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان (دفتر ننگرهار )