بنسټ لیک

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې  اساسنامه  د ۲۰۱۷ کال د اکتوبر په دوهمه نېټه په عمومي مجلس کې د ټولو غړو عمومي مجمع لخوا تصویب شوه. دغه مقرره د مدیره هیئت له خوا لاسلیک شوه، او د ادارې مدیریت او غړیتوب لپاره قانوني اساس چمتو کوي.