د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونی د آنلاین زدکړو تمحُاین

د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونی د آنلاین زدکړو تمحُای د سوداګرۍ په اړه آنلاین کورسونه په پښتو او دری ژبه دایروي. ددغی کورسونو مواد په وړیا ډول د اروپایی اتحادیی په مالی مرسته او د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونی او د نړیوال تجارتی مرکز لخوا د افغانستان د خلکو لپاره چمتو کیږی ترڅو د هیواد په کچه په بین المللی سوادګرۍ کی ونډه زیاته کړي.