د افغانستان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونی غړیتوب ګټی

  • د آګاهی ورکولو پروګرامونه د سوداګرۍ قانون په اړه، د سوداګرۍ پالیسی ګانی، د سوداګرۍ مقرارت او طرزالعملونه
  • د سوداګرو ښځو اندیښنی خپرول په دولتی او غیر دولتی نهادو کښي
  • د سوداګرو ښځو سوداګرۍ ورپیژندل ملی او بین المللی نهادو ته
  • د سوداګرو ښځو سوداګرۍ نښلول له بازارونو سره

د افغانستان  ښځو د سوداګری او صنایعو خونه د غړیتوب څانګی د دغی خونی د جوړیدو راهیسی د یوی اړینی څانګی په توګه جوړه شوی چی د سوداګرو ښځو اقتصادی فعالیتونه پکښی شامل دی

   د غړیتوب سرلیک                د غړیتوب حق                                     د غړیتوب ګټی
زمونږ غږ پورته کول ۲۰۰۰ افغانی آګاهی تر لاسه کول، د پوهاوی ملی پروګرامونه او پروګرامو ته ورپیژندل
طرفداری ۵۰۰۰ افغانی آګاهی تر لاسه کول، د پوهاوی پروګرامونه، ملی پروګرامو ته ورپیژندل او دولتی چارواکو سره لیدنه
 د اقتصادی حقونو طرفداری ۱۰۰۰۰ افغانی آګاهی تر لاسه کول، د پوهاوی پروګرامونه، ملی او بین المللی پروګرامو ته ورپیژندل او دولتی لویو نهادو چارواکو سره لیدنه
 ملی شریک ۲۵۰۰۰ افغانی آګاهی تر لاسه کول، د پوهاوی پروګرامونه، پروګرامو ته وړاندیز کول، او دولتی او بین المللی لویو نهادو چارواکو سره لیدنه
 پرمختګ ۶۰۰۰۰ افغانی آګاهی تر لاسه کول، د پوهاوی پروګرامونه، ځانګړی ملی او بین المللی پروګرامو ته وړاندیز کول، او دولتی او بین المللی سازمانو مشرانو سره لیدنه
  • د آګاهی ورکولو پروګرامونه د سوداګرۍ قانون په اړه، د سوداګرۍ پالیسی ګانی، د سوداګرۍ مقرارت او طرزالعملونه
  • د سوداګرو ښځو اندیښنی خپرول په دولتی او غیر دولتی نهادو کښي
  • د سوداګرو ښځو سوداګرۍ ورپیژندل ملی او بین المللی نهادو ته
  • د سوداګرو ښځو سوداګرۍ نښلول له بازارونو سره