د تشبث کوونکو رهبریت کول د افغانستان پرمختګ لپاره

یوه ‌ډله تشبث کوونکۍ میرمني سره را ټول شوي ، د یو واحد آواز او یو عام موخې لپاره او پیاوړی اقتصاد پیژندني په برخه کې کار کوي. ځیني حمایه کوونکۍ کسان دا میرمنی هڅوي تر څو خپلي مفکوری ښکاره کړي او دا کار په دغو لاندی لارو ترسره کوي.

افغان تشبث کوونکو میرمنو پیژندنه په ملی او نړیواله کچه پیژندل شوي او په پایښت اقتصادی ودې کی د ښځو ونډه ومنل شوه

د تشبث کوونکو رهبریت کول د افغانستان پرمختګ لپاره د فعال نماینده ګیو په وسیله رهبریت کول او پرمخ بیایي او یو ډاډمن اقتصاد د میرمنو اقتصاد او ګټې لپاره ترسره کړي.

 

د آسانتیاو زیاتونه د ښځو په برخه اخیستنه او پیژندنې 50 سلنه په کال کې اقتصادی سکتور کې فعالیت کوي.

موخه

 

ډاډ ورکول هغو میرمنو ته چې په منظم اقتصادی تګ لارو کې شامل دي د ښو شرایطو برابرونه جوړول په اقتصادی پالیسي کې د ښځو لپاره

په سوداګرۍ کې د ښځو لپاره د کیفیت زده کړې فرصتونو برابرول او ملاتړ کول

 

ارتقاء سطح آگاهی زنان متشبث در رابطه به قوانین، مقرره ها، حقوق تجارت و طرزالعمل های موجود و ایجاد یک سیستم معلوماتی جهت ارایه موضوعات مؤثق و جدید اقتصادی زنان